“A problem starts with the question ‘why is it?’ and ends with the question ‘how can I solve it?” Ipso Client

 

یک مشکل با سوال چرا این هست؟شروع،وبا چطور میتوانم آن را حل کنم به پایان می رسد

از طرف يك مراجعه كننده به ipso