“I always considered myself helpless because I was not able to change anything in the world around me. Today I realize that change starts from within me.” Ipso Client

من همیشه خودم را درمانده می دیدم به همین دلیل قادر به تغییر هیچ چیزی در دنیای اطرافم نبودم.امروز من دریافتم که تغییر از درون خودم شروع می شود

از طرف يك مراجعه كننده به ipso