“I choose to consider myself a survivor, not a victim. But without empathy it would not be easy for me.” Ipso client

من انتخاب کردم که خودم را یک فرد زنده در نظر بگیرم نه فردی ضعیف و بدون همدلی این کار برای من آسان نبود

از طرف يك مراجعه كننده به ipso